Informacje o dofinansowaniu z BP Informacje o dofinansowaniu z UE
 1. Deklaracja dostępności
 2. A
 3. A
 4. A
 5. zmień kontrast
System bonów szkoleniowych realizowany jest na zlecenie
Logo wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z szarym konturem człowiek i zieloną strzałką pod nim, wskaruzującym na napisz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, po lewej napis Instytucja Województwa Małopolskiego Logo województwa małopolskiego, znak gór wykonany z fioletowych, niebieskich zielonych i zółtych prostokątów nachodzących na siebie tworzących podobiznę górskich szczytów Flaga Uni Europejskiej, ciemnoniebieskie tło z żółtymi gwiadkami i podpsiem podspodem Unia Europejska

Informacje o dofinansowaniu z Budżetu Państwa

 

 

Kierunek Kariera

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji:

01.01.2016 r. - 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

78 167 755,88 zł

W tym wkład budżetu państwa:

3 908 387,79 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Osoby, które:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się, lub pracują).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail:  bon@wup-krakow.pl

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Oferta projekty:

 • Bilans Kariery - specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane (więcej informacji o usłudze i jej przebiegu znajdziesz tutaj);
 • bony szkoleniowe na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy kat. A, B, C i C+E (szczegółowe informacje dla uczestników projektu, dotyczące realizacji bonów dostępne są tutaj).

Planowane efekty projektu:

 • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
 • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
 • 3 500 000 realizowanych bonów.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 55
e-mail:  kariera@wup-krakow.pl  
www.kierunek.pociagdokariery.pl

 

 

 

 

Kierunek Kariera Zawodowa

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Okres realizacji: 

01.05.2018 - 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

110 067 646,70 zł

W tym wkład budżetu państwa:

5 503 382,01 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” oraz budżetu państwa,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.


Planowane efekty projektu to przede wszystkim:

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Adresaci projektu to osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat (osoby w przedziale wiekowym od 18. do 25. roku życia biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo);
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • są zatrudnione (bez względu na formę) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • są związane z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail: bon@wup-krakow.pl

Uczestnicy projektu mogą skorzystać przede wszystkim z bonów szkoleniowych na:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • kursy prawa jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 55
e-mail:  kariera@wup-krakow.pl  
www.kierunek.pociagdokariery.pl

 

 

 

 

„Łap skilla!” 

 

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji:

01.10.2020-31.12.2023 r.

Wartość projektu:

11 499 996,20

W tym wkład budżetu państwa:

1 232 799,59 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020,1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1000 osób.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:
a) ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat;
b) są osobami pracującymi;
c) mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
d) posiadają niskie dochody;
e) posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
 
Podstawowym założeniem przyjętym w Projekcie jest objęcie wszystkich jego Uczestników procesem doradztwa zawodowego – Bilansem na Początek Kariery oraz możliwością skorzystania z Usług, prowadzących do poprawy sytuacji Uczestnika na rynku pracy.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 38
e-mail:  lapskilla@wup-krakow.pl  
Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2022
 

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Kierunek Kariera

+48 22 346 75 05

tbok.kk@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.kierunek.pociagdokariery.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Kierunek Kariera Zawodowa

+48 22 346 75 05

+48 22 346 75 15

tbok.kk@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.kierunek.pociagdokariery.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Łap skilla!

+48 22 346 75 99

tbok.ls@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.pociagdokariery.pl

Logo Programu Regionalnego Fundusze Europejskie z logiem przedstawiającym na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorze zółtym, czerwonym i białym Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, biało-czerwona flaga po lewej stronie, po prawej napis Rzeczpospolita Polska Napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny po prawej, po lewej flaga uni europejskiej - złote gwiazdki na ciemnoniebieskim tle